دوره های فراگیری علوم پایه آکادمی شعف

  نانو تکنولوژی شیمی و فیزیک  ، ماشین های شیمیایی 10

 

3

نانو تکنولوژی

4

شیمی و فیزیک  ، ماشین های شیمیایی

5

درباره آکادمی شعف

ما در شعف تلاش داریم، خلاقیت را که در مدارس به آن کمتر اهمیت داده می شود را به آینده سازان ایران آموزش دهیم.

نظر خودتون رو بنویسید.