هدف از برگزاری این آزمایشات ارائه مطالب و تجربیات ارزشمند در خصوص موضوع آزمایش های خلاقانه می باشد. در این آزمایشات تلاش بر آن شده تا با ارتقاء سطح آگاهی علاقمندان، به آنان کمک می نماید تا آنان بتوانند. با بهره گیری از این آزمایشات، زمینه ساز رشد کنجکاوی علاقه مندان شده تا بدین […]

ادامه مطلب

مدت دوره اهداف دوره عنوان دوره ردیف 20 ساعت وبلاگ یك یا چندین صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی است که در آن شخص یا گروه به نوشتن مطالب متوالی )روزانه یا چند روز در میان( در موضوعات متنوع و دلخواه می پردازند. و افكار ، عقید اشعار و یا خاطرات خود را بری مطالعه عموم […]

ادامه مطلب