فراغت؛ کنترل زمان شریعتی مزینانی، می‌گوید: فراغت به معنای زمانی است که افراد از کار و فعالیتهای رسمی فارغ می‌شوند. در گفتمان عمومی، فراغت به معنای استراحت و رفع خستگی حاصل از کار است، اما به تعبیر دقیق‌تر و علمی‌تر، فراغت زمانی است که کنترلش در اختیار خودمان است. عملکرد افراد در ساعتهایی که به […]

ادامه مطلب

مدت دوره اهداف دوره عنوان دوره ردیف 20 ساعت وبلاگ یك یا چندین صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی است که در آن شخص یا گروه به نوشتن مطالب متوالی )روزانه یا چند روز در میان( در موضوعات متنوع و دلخواه می پردازند. و افكار ، عقید اشعار و یا خاطرات خود را بری مطالعه عموم […]

ادامه مطلب