نانو تکنولوژی شیمی و فیزیک  ، ماشین های شیمیایی 10

ادامه مطلب

در مسابقات کمیکار دانش آموزان  ودانش جویان در قالب گروه های چند نفره ماشین های شیمیایی (Chem-E-Car) خود ، (ماشین هایی که نیروی محرکه آنها از واکنش های شیمیایی تامین می شود)را به رقابت می گذارند. رقابتی که می تواند موجب توسعه علمی ، پژوهش و تحقیقات گروهی معتبر گردد. در مسابقات کمیکار طراحان با […]

ادامه مطلب