غرفه موسسه ی علمی و پژوهشی شعف در هفته پژوهش برگزیده گردید. 10

ادامه مطلب

مراحل مونتاژ و لحیم کاری قطعات روبات ، طراحی پیست روبات تعقیب خط و تست عملکرد سنسورهای مادون قرمز 20

ادامه مطلب

آنچه امروز کودکانمان آموختند کار تیمی ،همدلی ،تخیل و همکاری بود زمین جایی است که ریشه های ما در آن جا دارد. کودکان باید طوری آموزش ببینند که احساس و زندگیشان در هماهنگی با کره زمین باشد. ماریا مونتسری 20

ادامه مطلب
1 2 3 8