آنچه امروز کودکانمان آموختند کار تیمی ،همدلی ،تخیل و همکاری بود زمین جایی است که ریشه های ما در آن جا دارد. کودکان باید طوری آموزش ببینند که احساس و زندگیشان در هماهنگی با کره زمین باشد. ماریا مونتسری 20

ادامه مطلب

امروز جمعه بازار داشتیم جمعه بازار یکی از ساعت های کلاسی کار آفرینان آینده من است بچه ها با مباحثی چون فروش .،تبلیغات، بازاریابی ،پرداخت مالیات و….آشنا میشوند روز بسیار زیبایی بود.   30

ادامه مطلب

امروز برای کودکان پژوهشگر شعف روز متفاوتی بود .چنان غرق در کشف و شهود بودند که زمان برایشان معنا نداشت .سوال ها ،نگاه ها و پرسش های کنجکاوانه بچه ها هر آدمی روبه وجد می آورد .شور و هیجان بچه وصف ناپذیر بود . این کودکان امروز با زبان کودکانه خود از زندگی جانوران صحبت […]

ادامه مطلب