آخرین مطالب

خلاقیت کودک

چرا آکادمی شعف

شعف سروازه ی عبارت شاهکار علم و فرهنگ است .شعف محصول دل است . حاصل تجربه است .آنچه که در مدارس به فرزندانمان آموزش نمی دهند یا کمتر به آن توجه می کنندرا جمع نمودیم و در شعف به فرزندانمان آموزش میدهیم از کودک 5 سال شروع کردیم و سعی درساختن مبانی تفکر باتوجه به هوش های چندگانه گاردنر قدم برداشتیم سواد مالی ،تفکر فلسفی و ایده یابی را با فرزندان مانتمرین می کنیم مبنای کارآفرینی را به نوجوانان آموزش میدهیم که هم زمان با آن تمام فن آموزان شعف اصول فن بیان ، فنون مذاکره، آشنایی با کارآفرینان موفق ،شرکت در مجامع علمی ملی و بین المللی را خواهند آموخت همه امیدمان این است که از دل شعف شرکت های دانش بنیان به وجود آیند.