حضور پژوهشگران نوجوان شعف در رسانه ملی

حضور مدیر عامل موسسه شعف به همراه دو پژوهشگر با استعداد موسسه شعف در برنامه زنده باد زندگی

حضور مدیر عامل موسسه شعف به همراه دو پژوهشگر با استعداد موسسه شعف در برنامه زنده باد زندگی شبکه دو

درباره موسسه شعف

علم تا عمل

نظر خودتون رو بنویسید.